Informació general

La titularitat d’aquest lloc web www.noiretblanctruffes.com, (d’ara endavant anomenat Pàgina Web) és de CLARA BUSOMS HERMS, amb DNI 39374480-K amb domicili al Carrer Sant Pere número 8, 08513 Prats de Lluçanès qui també té registrada la marca Noir et Blanc®. Noir et Blanc® és el nom comercial de CLARA BUSOMS HERMS.

Aquest document (i els altres documents que aquí es mencionin) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquesta Pàgina Web i la compra o adquisició de productes en la mateixa (d’ara endavant Condicions)

A efectes d’aquestes Condicions s’entén que l’activitat que CLARA BUSOMS HERMS desenvolupa a través de la Pàgina Web és la venda de tòfona fresca, de productes gastronòmics gourmets i trufats i sense trufar, així com cosmètica amb tòfona.

A part de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o utilitzar aquesta Pàgina Web, la persona Usuària ha de llegir l’Avís legal i les Condicions generals d’ús, incloent la Política de Cookies i la Política de privacitat de Clara Busoms.

A l’utilitzar aquesta Pàgina Web o al fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un producte a través de la mateixa, la persona Usuària conscient, queda vinculat per aquestes Condicions i per tot allò mencionat anteriorment, i si no està d’acord amb allò que s’hi indica, no ha d’utilitzar aquesta Pàgina Web.

Així mateix, s’informa que aquestes condicions podrien ser modificades. La persona Usuària és responsable de consultar-les cada cop que accedeixi, navegui i/o utilitzi la Pàgina Web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment que se sol·liciti l’adquisició de producte o productes.

Per totes les preguntes que la persona Usuària pugui tenir en relació amb totes les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular de la Pàgina Web utilitzant les dades de contacte facilitades en aquest mateix document o utilitzant el formulari de contacte.

Les dades de contacte són:

Carrer Sant Pere, 8
08513 Prats de Lluçanès
bonjour@noiretblanctruffes.com

Persona Usuària

L’accés, la navegació i l’ús de la Pàgina Web, confereix la condició de persona Usuària (d’ara endavant referit indistintament, individualment com Usuari o com a Usuaris, de forma conjunta), pel que, des de que s’inicia la navegació per la Pàgina Web, s’accepten totes les Condicions aquí establertes, així com les modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas.

L’Usuari assumeix la seva responsabilitat d’un ús correcte de la Pàgina Web. Aquest responsabilitat s’estén a:

* Fer us d’aquesta Pàgina Web únicament per realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
* No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considera que s’ha fet una compra amb aquesta finalitat, podria ser anul·lada i s’informaria a les autoritats pertinents.
* Facilitar dades de contacte veraces i lícites, per exemple direcció de correu electrònic, direcció postal i/o altres dades (Veure avís legal)

L’Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través d’aquesta Pàgina Web.

La Pàgina Web està dirigida principalment a Usuaris residents a Espanya. CLARA BUSOMS HERMS, no assegura que la Pàgina Web compleixi les legislacions d’altres països ja sigui total o parcialment. CLARA BUSOMS HERMS, declina tota la responsabilitat que pugui derivar d’aquest accés, així com tampoc assegura enviament o prestacions de serveis fora d’Espanya.

Procés de compra o adquisició

Els Usuaris poden comprar a la Pàgina Web pels mitjans i formes establertes. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició on-line de CLARA BUSOMS HERMS, durant el qual diferents productes poden ser seleccionats i afegits al carretó de la compra, i, finalment, fer clic a “comprar”.

Així mateix, l’Usuari haurà d’omplir i/o comprovar la informació que en cada pas se li sol·licita. Durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, l’usuari podrà modificar les dades de la compra.

Seguidament, l’Usuari rebrà la confirmació de la comanda. L’Usuari rebrà a un correu electrònic confirmant que Noir et Blanc® (CLARA BUSOMS HERMS), ha rebut la comanda o la sol·licitud de compra. De la mateixa manera, quan s’enviï la seva compra també se li confirmarà a través d’un correu electrònic.

Una vegada el procediment de compra ha conclòs, la Pàgina Web generarà una factura electrònica que es farà arribar a l’Usuari a través del correu electrònic que aquest hagi facilitat. Si ho desitja, l’Usuari podrà obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-la a CLARA BUSOMS HERMS, a través dels espais de contacte de la Pàgina Web o de les dades de contacte facilitats més endavant.

En el moment de la compra, l’Usuari reconeix estar al corrent de certes condicions particulars de venda que concerneixen al producte en qüestió i que es mostren junt a la presentació o, en el seu cas, a la imatge d’aquest a la seva pestanya de la Pàgina Web, tot indicant, de manera enunciativa, però no exhaustiva, i atenent a cada cas: nom, preu, components, quantitat, detalls dels productes o característiques… i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les Condicions.

Si no és que s’indica expressament el contrari, CLARA BUSOMS HERMS, no és el fabricant dels productes venuts o que es puguin arribar a comercialitzar a la Pàgina Web. Si bé, CLARA BUSOMS HERMS, realitza grans esforços per a que la informació mostrada a la Pàgina Web sigui correcta, en ocasions l’embalatge i/o els material i/o components dels productes poden contenir informació addicional o diferent de la que apareix a la Pàgina Web. Per això, l’Usuari ha de no només considerar la informació subministrada per la Pàgina Web, sinó també la informació disponible en l’etiquetat, les advertència i/o instruccions que acompanyin el producte.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades en la Pàgina Web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de CLARA BUSOMS HERMS, amb la finalitat de construir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis, normatives vigents que referent a això apliquen, i particularment atès la LOPD i als drets que assisteixen als Usuaris d’acord amb la política de privacitat d’aquest lloc web.

Disponibilitat

Totes les comandes de compra rebudes per CLARA BUSOMS HERMS, a través de la Pàgina Web, estan subjectes a la disponibilitat dels productes a no ser que cap circumstància o causa de força major (veure clàusula 9 d’aquestes Condicions) afecti els subministraments dels mateixos i/o a la presentació dels serveis. Si es produïssin dificultats pel que fa al subministrament de producte o no quedés producte en estoc CLARA BUSOMS HERMS, es compromet a contactar amb l’Usuari i reemborsar la quantitat que pugui haver estat abonada en concepte d’import.

Preus i pagament

Els preus exhibits a la Pàgina Web són finals en Euros (€) i inclouen els impostos, excepte que, per exigència legal, especialment en allò referit a l’IVA, se senyali i s’apliqui un criteri diferent.

Les despeses d’enviament no es troben incloses en els preus finals dels productes. Així CLARA BUSOMS HERMS, realitza els serveis d’entrega i/o enviament a través de l’empresa de transports CORREOS EXPRESS o una altre que estimi convenient.

En cap cas la Pàgina Web afegirà costos addicionals al preu d’un producte de forma automàtica, si no només aquells que l’Usuari hagi seleccionat i triat voluntàriament i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possible canvis no afectaran a les comandes o compres amb respecte als que l’Usuari ja hagi rebut una confirmació de la comanda.

Els mitjans de pagament acceptat són a través de targeta de crèdit o dèbit o mitjançant transferència bancària.

CLARA BUSOMS HERMS, utilitza tots els mitjans per a garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos per l’Usuari durant les transaccions a través de la Pàgina Web. Com a tal, la Pàgina Web, utilitza un sistema de pagament segur SSL. En tot cas, al fer clic a “comprar” l’usuari confirma que el mitjà de pagament utilitzat és el seu o que, en el seu cas, és legítim posseïdor de la targeta.

Entrega

En els casos en els que es procedeixi a realitzar l’entrega físicament del producte, les entregues s’efectuaran en l’àmbit del territori espanyol (Península i Balears).

Exceptuant aquells casos en què existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, en el seu cas, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consisteix en els productes relacionats en cada confirmació de compra. I aquests  seran entregats en el termini indicat a la Pàgina Web segons el mètode d’enviament seleccionat per l’Usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar des de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu, imputable a si mateix, CLARA BUSOMS HERMS, no pogués complir amb la data d’entrega, contactarà amb l’Usuari per informar-lo de la circumstància existent i aquest podria triar seguir endavant amb la compra establint una nova data d’entrega o bé anular la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, les entregues a domicili es realitzen en dies laborables.

Totes les comandes que surtin de les instal·lacions de CLARA BUSOMS HERMS, no podran ser retornades a l’empresa. Si fos impossible efectuar l’entrega de la comanda per absència de l’Usuari, el transportista deixarà un avís explicant on es troba la comanda i què fer per tal que pugui ser entregada de nou. En tot cas, serà responsabilitat de l’Usuari realitzar la recollida de la comanda amb la major brevetat possible, el bon estat de la tòfona fresca i dels productes gastronòmics depèn d’això.

Si l’usuari no ha de ser al lloc d’entrega en la franja horària indicada ha de posar-se en contacte amb CLARA BUSOMS HERMS, per a convenir l’entrega en un altre dia, en el cas que la comanda encara no hagi iniciat el transit. Si la comanda ja ha iniciat el trànsit, l’Usuari haurà de posar-se en contacte amb l’empresa transportista que disposa de mètodes de seguiment dels enviament i de canvi de data o direcció d’entrega, a través de la seva pàgina web.

En cas de que transcorreguts 5 dies, des del moment que la comanda està disponible per a la seva entrega, i no hagi pogut ser entregada per causa no imputable a CLARA BUSOMS HERMS, aquesta entendrà que l’Usuari no ha realitzat l’oportú seguiment de la comanda pels seus propis mitjans i desitja prescindir de la compra. Com a conseqüència d’aquest fet, cap pagament rebut de l’Usuari serà retornat. Qualsevol reclamació haurà de realitzar-se directament al transportista, si fos el cas.

A efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït l’entrega o que la comanda ha estat entregada en el moment en el qual l’Usuari o un tercer indicat per l’Usuari adquireixi la possessió material dels productes fet que s’acreditarà mitjançant la firma de la recepció de la comanda en la direcció d’entrega establerta.

Els riscos que dels productes es puguin derivar seran a càrrec de l’Usuari a partir del moment de la seva entrega. L’Usuari adquireix la propietat dels productes quan CLARA BUSOMS HERMS, rep el pagament de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d’enviament, o bé en el moment de l’entrega, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l’import objecte de pagament per CLARA BUSOMS HERMS.

De conformitat amb el que indica la Llei 37/1992 del 28 de Desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per la seva entrega s’entendran localitzats en el territori de l’aplicació de l’IVA Espanyol si la direcció d’entrega està en el territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret que es tracti.

Mitjans tècnics per corregir errors

Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas de detectar-se que s’ha produït un error a l’introduir les dades necessàries per processar la seva sol·licitud de compra en la Pàgina Web, podrà modificar els mateixos posant-se en contacte amb CLARA BUSOMS HERMS a través dels espais de contacte habilitats a la Pàgina Web, i, en el seu cas a través d’aquells habilitats per contactar amb el servei d’atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades en la clàusula primera (Informació General)

En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic a “Comprar”, té accés a l’espai, carret de la compra, on es van anotant les seves sol·licituds de compra i fer modificacions.

De la mateixa manera, es remet a l’Usuari consultar l’Avís Legal i les Condicions per demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Devolucions

En els casos en què l’Usuari adquireixi productes en o través del lloc web del titular l’assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment

L’Usuari, com a consumidor i usuari, realitza una compra a la Pàgina Web i, per tant té dret a desistir d’aquesta compra en un termini d’1 dia natural sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà a 1 dia natural del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels productes comprats en el Lloc Web de CLARA BUSOMS HERMS.

Per exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari ha de notificar la seva decisió a CLARA BUSOMS HERMS. Podrà fer-ho, si és el cas, a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web o mitjançant:

Direcció: C/Sant Pere, 8 – 08513 Prats de Lluçanès ( Barcelona)
E-mail: bonjour@noiretblanctruffes.com

L’Usuari, independentment del mitjà que triï per comunicar la seva decisió, ha d’expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del producte comprat.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, CLARA BUSOMS HERMS, reemborsarà a l’Usuari tots els pagaments rebuts, inclosos les despeses d’enviament (amb l’excepció de les despeses addicionals elegides per l’Usuari per a una modalitat d’enviament diferent a la modalitat menys costosa facilitada a la Pàgina Web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què CLARA BUSOMS HERMS, és informada de la decisió de desistir per l’Usuari.

CLARA BUSOMS HERMS, reemborsarà a l’Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va utilitzar aquest per realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l’Usuari.

En cap cas, l’Usuari podrà desistir de la seva compra, un cop se li comuniqui que l’enviament ha sortit de les instal·lacions de CLARA BUSOMS HERMS.

L’Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com es recull en la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Canvis i devolucions

Per tractar-se de productes alimentaris, cap producte de CLARA BUSOMS HERMS està subjecte a canvi ni devolució.

Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament

Es tracta de tots aquells casos en què l’Usuari considera que, en el moment del lliurament (o com a màxim en el termini d’1 dia des de la recepció de la comanda), el producte no s’ajusta a allò que estipula la comanda de compra, i que, per tant, s’haurà de posar en contacte amb CLARA BUSOMS HERMS immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l’apartat anterior.

L’Usuari serà informat sobre com procedir a la devolució dels productes. Un cop retornats, aquests han de ser examinats. Dins d’un termini raonable, s’informarà a l’Usuari, si s’escau, del reemborsament, o, si és el cas, de la substitució dels mateixos.

L’import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què hagi pogut incórrer l’Usuari per realitzar la devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l’Usuari hagi utilitzat per pagar la compra.

En tot cas, es tindran en compte sempre els drets reconeguts en la legislació vigent en cada moment per a l’Usuari, com a consumidor i usuari.

En tot cas, CLARA BUSOMS HERMS es reserva el dret de considerar que el producte alimentari no ha estat tractat en les condicions adequades (signes evidents pèrdua de la cadena de fred, mala manipulació al seu lliurament, etc.) i es reserva el dret a no acceptar el producte com a defectuós. Si, tot i així, l’Usuari decideix tornar la comanda, l’Usuari reconeix conèixer que haurà d’assumir el cost directe de la devolució (transport, lliurament) dels productes, si n’hi hagués algun. A més, serà responsable de la disminució del valor dels productes resultants d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels productes.

Garanties

L’Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d’aquesta Pàgina Web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent CLARA BUSOMS HERMS per tant, per falta de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de 10 dies des del lliurament del producte.

En aquest sentit, s’entén que els productes són conformes i que sempre que s’ajustin a la descripció realitzada per CLARA BUSOMS HERMS i tinguin les qualitats presentades en la mateixa siguin aptes per als usos en què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus i que siguin fonamentalment esperables d’aquest. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l’Usuari, aquest haurà de procedir tal com s’indica en l’apartat Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen a la Pàgina Web, podrien presentar característiques no homogènies ja que es tracta de productes alimentaris d’origen vegetal i que per tant formaran part de l’aparença individual del producte, i no seran un defecte.

D’altra banda, podria arribar a donar-se el cas que l’Usuari adquireixi a la Pàgina Web un producte d’una marca o de fabricació per un tercer. En aquest cas, i considerant l’Usuari que es tracta d’un producte defectuós, aquest també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per esbrinar com exercir el seu dret de garantia legal directament enfront dels mateixos durant els dos anys següents al lliurament d’aquests productes. Per això, l’Usuari ha d’haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

Exoneració de responsabilitats

Excepte disposició legal en sentit contrari, CLARA BUSOMS HERMS. no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

  • Qualsevol pèrdua que no fos atribuïble a incompliment per la seva part.
  • Tota pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment que es va formalitzar la sol·licitud de comanda de compra dels productes.

Igualment, CLARA BUSOMS HERMS també limita la seva responsabilitat pel que fa als següents casos:

  • Aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte a la Pàgina Web, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitzi o altres d’aquesta índole.
  • Actuarà amb la màxima diligència a l’efecte de posar a disposició de l’empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. No obstant això no es responsabilitza per perjudicis provinents d’un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions a la carretera, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.
  • Errors tècnics que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d’Internet. Manca de disponibilitat de la Pàgina Web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. CLARA BUSOMS HERMS, posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliurament dels productes, però, s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.

En general, CLARA BUSOMS HERMS, no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major.

Comunicacions per escrit i notificacions

Mitjançant l’ús d’aquesta Pàgina Web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb CLARA BUSOMS HERMS, siguin electròniques i pels mitjans establerts en el present document.

A efectes contractuals, l’Usuari dona el consentiment a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació informació i altres comunicacions que CLARA BUSOMS HERMS, enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per la Llei a l’Usuari.

L’Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb CLARA BUSOMS HERMS, mitjançant les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s’escau a través dels espais de contacte de la Pàgina Web.

Igualment, llevat que s’estipuli el contrari, CLARA BUSOMS HERMS, pot contactar i/o notificar a la persona Usuària en el seu correu electrònic o en l’adreça postal facilitada.

Renúncia

Cap renúncia de CLARA BUSOMS HERMS, a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per CLARA BUSOMS HERMS, del compliment estricte per l’Usuari d’alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions, ni exonera l’Usuari del compliment de les seves obligacions.

Acord complet

Les presents Condicions i tot document al qual es faci referència expressa en aquestes que  constitueixen l’acord íntegre existent entre la persona Usuària i CLARA BUSOMS HERMS, en relació amb l’objecte de la compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

Protecció de dades

Tractem la informació que ens facilita per tal d’oferir el servei sol·licitat. Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Les seves dades únicament seran utilitzades per als fins abans assenyalats i no seran cedides a terceres persones, llevat d’aquelles comunicacions a les autoritats, organismes o oficines de les administracions públiques que fossin consentides per l’interessat o persona per ell autoritzada per a l’adequat compliment de les obligacions nascudes dels serveis contractats, o que resultin preceptives o autoritzades per llei.

CLARA BUSOMS HERMS, garanteix la confidencialitat de les dades personals que constin en els seus fitxers i adoptarà les mesures reglamentàries que evitin, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Un cop deixin de ser necessàries les dades personals proporcionades, es procedirà a la seva cancel·lació en els nostres fitxers i a la destrucció o devolució al titular de les dades, segons el cas, dels suports en què es reculli la informació amb dades personals facilitada, sense que s’admeti la conservació de còpies d’aquesta informació.

Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió o oposició, pot fer-ho dirigint-se al correu electrònic bonjour@noiretblanctruffes.com

Queixes i reclamacions

L’Usuari pot fer arribar a CLARA BUSOMS HERMS, les seves queixes i reclamacions o un altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions.

A més, CLARA BUSOMS HERMS, disposa de fulls oficials de reclamació a disposició de les persones consumidores i usuàries, que aquestes poden sol·licitar en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions.

Darrera modificació: Agost 2019